perkirsti

perkirsti
1 pérkirsti, perkir̃sti, pérkerta, perkir̃to 1. tr. kertant padalyti į dvi dalis: Pérkirsk pusiau medį J. Pérkirsk šitą medį, bus lengviau nešti Dglš. Iš karto to kaulo neperkir̃si Slm. Atsikėlęs perkirto keletą žabų ir nuėjo į vidų pietų valgyti . | prk.: Mūsų dalinys vienoje vietoje perkirto priešo kilpą P.Cvir. Tokiu būdu būrys buvo perkirstas į dvi puses . Mirtis perkirto mudviejų užmegztus ryšius . | refl. tr.: Tą žiedą pusiau persikirto, paėmė abu po pusę ir teip jau ramiai gyveno BsPIV258. 2. tr. prk. pertraukti, sutrukdyti: Grinius tęsė perkirstą mintį J.Avyž. Nelaukęs sakinio pabaigos, mane jis perkirto . Jis perkirto mane kalboje . Nedavė jam nei išsižioti: tuoj jo kalbą pérkirto Ėr. Aš ir vėl pérkirsiu žodį Mlt. 3. intr. prk. prieštarauti: Aš jam nieko nepérkertu Gs. 4. tr. prk. pereiti skersai ką; padalyti pusiau, pereinant per ką: Jis plačiais žingsniais perkirto gatvę . Greitai perkirtęs plotą, jis pasižiūrėjo atgal . Ten kelią perkerta Neris . Fronto liniją perkirto du transportiniai lėktuvai . | refl.: Gale lauko, ten, kur persikerta (kryžiuojasi) plentas su geležinkeliu, kyšojo du balti Skersalaukių viensėdžio kaminai A.Vien. 5. tr. sužeisti kertant kuo aštriu: Beskaldydamas šakalius, parkirto sau ranką Als. | refl. tr.: Pársikirtau koją iki kaulo Als. 6. tr. suduoti, sudrožti kam skersai: Párkirto vaiką su šatrine Ll. Ot pérkirtau jį, ir tiek Bgt. Reiks vaiką parkirst kokį kartą diržu Upt. Kumelę pérkirto botagu Vv. 7. tr. didesne korta kirsti jau nukirtusią: Čia pana telaiko, párkirsk! Skr. Ir šitas mūsų, aš párkirtau Skr. Mano žemys jo ditkę (dešimkę) nepérkerta Alk. 8. tr. prk. pralenkti, viršyti: Sesuo ir brolį párkerta pri šokių, pri gražumo Šts. 9. tr. prk. suvalgyti: Párkirtom trejus pietus su anais ir palikom išalkę Žeml. 10. refl. prk. persivalgyti: Matyt, patiko ėdimas, ka pársikirto vyras Šll. \ kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; pakirsti; parkirsti; perkirsti; piekirsti; prakirsti; prikirsti; sukirsti; užkirsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • perkirsti — pérkirsti vksm. Pérkirsti pãgalį, káulą, gýslą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • perskrosti — tr. Š 1. SD1158, Sut, Ser perpjauti, perrėžti (vidurius): Parskrosk paršą arba žuvį nuo uodegos iki galvos ir išrinksi iš vidaus žarnas J. Neperskrostos žuvys neišsiplaudžia gerai Užp. Parskrosk – kame tą vėžį rasi? O sako, vėžiu sirgęs Šts.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • antkirsti — 1 antkir̃sti, añtkerta, antkir̃to (ž.) 1. tr. dalgiu kertant (pjaunant), rasti: Rasi antkirsi aukso žiedelį dešimtoje pradalgėje TDrVII16. 2. tr. kišti ant ko nors: Stovi, nosį antkir̃tusys (antkišusys), veizas, ką aš dirbu Šts. 3. intr. bėgant… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apkirsti — 1 apkir̃sti, àpkerta, apkir̃to 1. tr. apkapoti aplinkui: Medį apkir̃to aplink, ir nudžiūvo Prn. Nedaug apkirtaũ, bus sunku nupjauti Ktk. Vėjas iškela àpkirstą (apkapotomis šaknimis) eglę, išrauna laukan Šts. Akmenį apkir̃sti KI190. 2. tr. šiek …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atkirsti — 1 atkir̃sti, àtkerta, atkir̃to 1. tr. kertant pašalinti ką, atskirti dalį nuo visumos: Prišalusįjį ledą nuo valties atkir̃sti K. Į darbą, į darbą, lig kolei mirtis jaunos neatkirto galvos! Mair. Atkir̃sk galą karties, bus trumpesnė Dglš. Reiks… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • iškirsti — 1 iškir̃sti, ìškerta, iškir̃to 1. tr. nukirsti: Iškirsčiau klevelį ir aržuolėlį, grindyčiau tiltelį per Nemunėlį (d.) Smn. Iškirsk, sūneli, tą putinėlį Vlk. Aš tą dagį iškirsiu, per tvorelę išmesiu Klvr. iškirstinaĩ adv.: Visus storus ąžuolus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kirsti — 1 kir̃sti, ker̃ta, kir̃to 1. tr. kuo nors aštriu smogiant pargriauti, paguldyti; atskirti dalį nuo visumos, smulkinti: Kir̃sk medį stovintį, kapok gulintį J. Ir nei vieno liemenio lietuviai nekir̃tę, jėg tik stuobriai papuvę savaime išvirtę… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • magistralė — magistrãlė sf. (2) TrpŽ 1. pagrindinė kurio nors susisiekimo kelio linija: Geležinkelio magistralė rš. Priešas puolė toliau, siekdamas perkirsti svarbią magistralę rš. ║ viena iš svarbiausių gatvių dideliame mieste su intensyviu transporto… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nukirsti — 1 nukir̃sti, nùkerta, nukir̃to 1. tr. smūgiu ar aštriu įrankiu atskirti, atidalyti, nutraukti; plg. 1 kirsti 1: Sapnavo vienąkart – mačiusi tą pirštinę ant nukirstos rankos P.Cvir. Medį nukirsk J. Kopūstai nukirstì Rm. Galvą nukertu R119.… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paiškirsti — paiškir̃sti (dial.) tr. iškirsti: Čia visas miškas paiškirstas Švnč. kirsti; antkirsti; apkirsti; atkirsti; įkirsti; iškirsti; paiškirsti; nukirsti; panukirsti; pakirsti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”